Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Ondrej Samuhel D4U

IČO: 40974391

DIČ: 1073249012

so sídlom: Rezedová 1489/19, 821 01 Bratislava, Slovensko

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel živnostenského registra, vložka č. 530-6627

kontaktné údaje: Ondrej Samuhel

email: info@balickypremamicky.sk

telefón: +421 949 695 192

www: www.balickypremamicky.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : .…………………………………………............

Dátum objednania/dátum prijatia (*) ...……………………………………………………..........

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) .....……………………………………….......

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) .......……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .........………………………………....

Dátum ....…………………………………........

(*) Nehodiace sa prečiarknite.